Titulka Dinokroci Vzdelávací program Kurzy pre deti Vzdelávanie učiteľov Slovensko


Vedecké overovanie


20 rokov výskumu v EurópePočas týchto rokov bolo realizovaných niekoľko výskumných európskych projektov v ktorých prebiehal základný, ale aj aplikovaný výskum, naratívneho formátu "Dobrodružstiev Hocusa a Lotusky" v rôznych prostrediach:

 • v rôznych európskych krajinách: Taliansko, Nemecko, Španielsko, Veľká Británia, Portugalsko, Švédsko, Francúzsko, Slovensko, Bulharsko a Rumunsko,
 • vo vzdelávacích zariadeniach: v materských a základných školách
 • v rodinnom prostredí
 • k integrácii detí imigrantov.

Výskumy potvrdili:

 • účinnosť vzdelávacieho programu aj materiálov pre učenie sa cudzieho jazyka
 • efektívnosť vzdelávania učiteľov
 • spokojnosť a radosť detí, ktoré sa učili cudzí jazyk


Potvrdené: s Hocusom a Lotuskou sa deti naučia nový jazyk!

Ako si to dovolíme tvrdiť? Pretože vďaka mnohým výskumným projektom, ktoré boli uskutočňované počas mnohých rokov na stovkách deti vo viacerých európskych krajinách, bolo jednoznačne vedecky dokázané, že deti sa efektívne naučili cudzie jazyky a to aj v rôznych sledovaných prostrediach (v čisto monolingválnom prostredí Veľkej Británie, ako aj v bilingválnom prostredí Talianska - Provincie Bolzano).

Na základe získaných výsledkov sme modifikovali, korigovali, opätovne skúmali, adaptovali, menili a opäť skúmali jazykový a vzdelávací program tak, aby bol plne efektívny, no zároveň zábavný.

Jeden obraz je viac ako 1000 slov...

Toto dievčatko má 5 rokov a v materskej škole pravidelne navštevovala aktivity s Hocusom a Lotuskou s "magickou učiteľkou", ktorá sa práve vďaka vyučovaniu detí začala učiť po anglicky.

Dievčatko bolo požiadané, aby prerozprávalo svoj obľúbený príbeh, "The Frog" - (príbeh č.9) z druhej úrovne, pomocou ilustrovanej knižky. V čase nahrávania ešte nevedela čítať!
Pozrite sa, ako pomocou gestikulácie a s entuziazmom prerozpráva príbeh!


Ciele vedeckého výskumu

Chceli sme vedieť, či naratívny formát, ktorý teoreticky napodobňuje proces prirodzeného osvojovania si jazyka v ranom veku, je schopný, spolu s celkovým vzdelávacím programom a s materiálmi vyvinutými k učeniu cudzieho jazyka, efektívne rozvíjať cudzojazyčné zručnosti.

Tiež nás zaujímalo, či by s materiálmi Hocus a Lotus mohli efektívne učiť cudzí jazyk aj učitelia, ktorí nemajú dostatočné jazykové znalosti.

Listen, listen!!

Vypočujte si nahrávku 6-ročného dievčatka, ktoré sa učilo angličtinu s Hocus a Lotus a pozná 18 príbehov. Dievčatko rozpráva príbeh č. 13, Rat´s adventure(Dobrodružstvo pána potkana), vlastnými slovami a vkladá do príbehu vlastné časti. Kliknite na mozaiku a sledujte príbeh na obrázkoch (časť o žirafe si dievčatko domyslelo...):

 • Rat in the jungle. Once upon a time (Lo..) Hocus and Lotus were at Rat´s house. Rat was coming back from a long long trip.
  Rat brought brought a present for Hocus and Lotus. (....) Hocus, there are a present for you, Hocus and Lotus. Oooh, a present, for us! Look! Tarararaaa! What? A feather?
  Oh, yes! It´s a magic feather! I want to tell the story of the magic feather. Listen, carefully!! Listen, carefully!!

  One day, Rat was walking in the jungle. Dum dum dum, dada dum dum dum.
  In the jungle there was a monkey. Hello, Rat! I am a monkey. I am jumping. Look! Ooh, I am afraid, are you dangerous? Ooh, I am not dangerous. I won"t eat you. Bye bye, Rat. Rat continued to walking in the jungle. Dum dum dum, dada dum dum dum. In the jungle there was a giraffe... ... ...


Po kliknutí na mozaiku sa spustí nahrávka. Kedykoľvek si môžete nahrávku zastaviť a opäť pustiť kliknutím na mozaiku.


Premenné sledované počas výskumného projektu

Ďalej sme sa pýtali: Koľko sa naučili deti po prvom roku učenia sa?

 • ...je možné aby deti samé spontánne prerozprávali v cudzom jazyku príbeh, ktorí poznajú z práce s učiteľkou?
 • ...budú schopné prirodzene rozprávať cudzím jazykom, podobným spôsobom, ako deti osvojujúce si materinský jazyk?
 • ..a budú si vedieť vymyslieť nový príbeh?
 • ...naučia sa viac, alebo rýchlejšie staršie deti ako mladšie, ak ich učíme rovnakým spôsobom?
 • ...bude rozdiel medzi deťmi z rôznych sociálnych vrstiev?
 • ...koľko ovplyvňuje skutočnosť, že učiteľ bol "native speaker" alebo naopak, boli jeho znalosti jazyka minimálne?

Cieľom NEBOLO len umožniť deťom kontakt s cudzím jazykom, ani učenie sa jazyka. Chceli sme pomôcť malým deťom osvojiť si jazyk takým spôsobom, ako si osvojujú materinský jazyk.

K tomu bolo zámerom vytvoriť vzdelávací program, ktorý umožňuje zvládnuť širokú slovnú zásobu, kompletné vety, frázy a spontánne rozprávať príbeh v nových situáciách.

Výsledky získané z výskumu

Všetky výsledky výskumu sú popísané v knihe "The magic teacher" profesorky Traute Taeschner, vydanej v CILT, 2005.
Na tomto mieste Vám prinášame len tie najzaujímavejšie výsledky.

Popis výskumu: trvanie 3 roky (1997-2000), v 120 talianskych štátnych školách. V prvej fáze výskumu bol v triedach denne realizovaný program Hocus a Lotus. Na konci výskumu boli deti požiadané, aby prerozprávali ich obľúbený príbeh podľa obrázkovej knižky.

Záver: vzdelávací program Hocus a Lotus, ak bol korektne aplikovaný, predstavuje zmenu v spôsobe, ako je vnímané vzdelávanie učiteľov jazykov a v tradičných očakávaniach lingvistických schopností detí, v súvislosti s učením sa cudzieho jazyka.


Ako bol výskum realizovaný?
 • Výskumný súbor: zozbierané lingvistické dáta od 113 detí vo veku 4 až 6 rokov.

 • Proces zberu dát: každé dieťa sa zúčastňovalo aktivít Hocus a Lotus v anglickom jazyku a po prvom roku učenia sa boli požiadaní, aby prerozprávali príbeh Hocusovej kamarátke, ktorá nehovorí po taliansky, podľa obrázkovej knižky. Deti mali na sebe oblečené magické tričko učiteľky a príbeh prerozprávali pomocou obrázkovej knižky.

 • Analýza dát: každé prerozprávanie bolo zaznamenané na video a následne prepísané do programu CHILDES (Child Language Data Exchange System.

 • Analyzovaná bola lexikálna stránka dieťaťa (počet slov a porovnané s produkovanými frázami), syntaktická stránka produkcie dieťaťa (typ vetných štruktúr, ktoré dieťa produkovalo) a naratívna schopnosť dieťaťa (počet epizód, ktoré dieťa vyprodukovalo pri prerozprávaní príbehu.

Prof. Taeschner zistila, že deti celkovo predčili jej očakávania v množstve použitých slov počas rozprávania príbehu, pričom úplne prirodzene staršie deti boli schopné vytvárať správnejšie vety a používali viac slov.


Výsledkom jej zistenia bolo, že pomocou metódy Hocus-Lotus sa deti učili rozprávať cudzím jazykom rovnako,
ako to robia pri učení sa materinského jazyka. Produkovali všetky možné vety, frázy, štruktúry, výrazové a jazykové prostriedky,
ktoré im boli emočne blízke. Dôležitým záverom jej zistenia bolo, že deti sa takto učia všetky komunikačné modality,
ktoré sú súčasťou verbálneho jazyka – výrazové prostriedky, gestá, intonáciu. Deti dokázali vyrozprávať príbeh používajúc vety
a pokúšajúc sa použiť temporálne, ako aj kauzálne vetné spojenia. Do príbehov často dopĺňali svoje emócie a predstavy,
čím pôvodný príbeh rozširovali a obohacovali.


Aj takto deti prerozprávali príbeh:

Lotus was trolling to the park. Mouth, mouth, mouth the feather in my mouth. Nose nose nose, the feather in my etciuu the feather in my nose. Lotus...Lotus...a little a little bird could fly...... Poor poor bird! Lotus a postman rabbit was trolling to the park. Poor poor rabbit! Drip drop drip drop it’s raining! Drip drop drip drop. My my t-shirt is are getting wet! My trousers is getting wet! My feather is getting wet! My feather!? Rat said an pellican. Amdala amdala sancamal stop the rain; sancalaman stop the rain. The postman rabbit... príbeh samozrejme pokračuje :).

Aké sú konečné výsledky po dvoch rokoch? Prezrite si graf:


Len 3% detí neboli schopné vyrozprávať príbeh. 7% detí vyrozprávalo príbeh používajúc na jednotlivé epizódy jednoslovné pomenovanie,
12% detí pri jednotlivých epizódach použilo celé vety a až 78% detí prerozprávalo jednotlivé epizódy s viac ako jednou vetou.


Vzdelávacie materiályÚloha rodičov

Zdieľaj:
Share on Google+